Referenssit

Kilpailulainsäädännön soveltamisessa referenssimme koostuvat kymmenistä erityyppisistä toimeksiannoista viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Näiden joukossa ovat mm. eräät 2000-luvun merkittävimmät kartellitapaukset Suomessa. Julkishallinnolle tuotamme vuosittain kymmeniä erityyppisiä kehittämis- ja arviointitoimeksiantoja.

Alle olemme koonneet esimerkkejä erityyppisistä toimeksiannoistamme:

Manner-Suomen ESR-ohjelman toimeenpanon jatkuva arviointi ja toimeenpanon tuki

Vuosina 2007-2013 toteutettavan Manner-Suomen ESR-ohjelman kokonaisrahoituskehys on noin 1,4 miljardia euroa. Toimeenpanosta Suomessa vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriö tarvitsi ohjelman toimeenpanon tueksi jatkuvaa arviointitukea ja ulkopuolista asiantuntija-apua.

Tempo arvioi ohjelmakautena jatkuvan arviointiperiaatteen mukaisesti ESR-ohjelman tavoitteiden toteutumista, toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikutuksia. Olemme myös olleet tuottamassa ja tukemassa ohjelman toimeenpanoa koskevaa vuosittaista päätöksentekoa. Työn tuloksia on käytetty hyväksi ohjelman strategiaa ja fokusta päivitettäessä, ohjelmallisia toimintatapoja uudistettaessa, hyviä käytäntöjä levitettäessä sekä seuraavaa ohjelmakautta suunniteltaessa.

Tekesin vaikutukset Suomen kansantalouden tuottavuuteen ja elinkeinoelämän uusiutumiseen

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) edistää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja rahoittaa erityisesti kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä. Hankkeessa lähtökohtana oli kysymys siitä, miten hyvin Tekes on kyennyt täyttämään sille asetetut tavoitteet.

Tempo toteutti työprosessin, jossa arvioitiin laadullisin, määrällisin ja ekonometrisin menetelmin Tekesin erillisvaikutusta suomalaisen elinkeinoelämän tuottavuuden kehittymiseen ja elinkeinoelämän uudistumiseen. Hankkeessa toteutettiin mm. ekonometrinen tarkastelu Tekesin asiakasyritysten tuottavuuden kehittymisestä ja Tekesin rahoituksen erillisvaikutuksesta kehitykseen. Lisäksi hankkeessa arvioitiin Tekesin omistajaohjauksen rakennetta ja toimivuutta TEM-konsernin osana.

Työn lopputuloksena Tempo loi vaikuttavuusmallin, jota käytetään Tekesin toiminnan vaikuttavuuden mittaamisessa ja raportoinnissa sekä Tekesin toiminnan ohjauksessa.

Yritysjärjestely infrastruktuurituotteiden tuotannossa

Suomen kaksi suurinta toimijaa infrastruktuurituotteiden tuotannossa päätyivät perustamaan yhteisyrityksen tuotantonsa tehokkuuden varmistamiseksi jatkossa. Hanke joutui vastatuuleen kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyssä ja virasto päätyi lopulta esittämään markkinaoikeudelle yritysjärjestelyn kieltämistä kilpailulle haitallisena.

Osapuolet lähestyivät Tempoa ja pyysivät avustamaan prosessin läpiviennissä yhdessä osapuolten asianajajien kanssa. Tempo loi viitekehyksen, jonka avulla yritysjärjestelyn kilpailuvaikutuksia arvioitiin, avusti markkinamäärittelyissä ja osallistui viranomaisprosessiin sekä markkinaoikeuskäsittelyyn.

Markkinaoikeus hylkäsi kilpailu- ja kuluttajaviraston kieltoesityksen ja osapuolet toteuttivat aikomansa yritysjärjestelyn.

Seurantajärjestelmän ja vaikuttavuusmittareiden luominen työelämän kehittämisstrategialle

Työelämän kehittämisstrategia 2020 on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista ja laaja-alaisen yhteistyön tulos. Strategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Työelämän kehittämisstrategiaa toteutetaan kansallisen yhteistyöhankkeen kautta, missä ovat mukana kaikki keskeiset kansalliset työelämätoimijat. Tempoa pyydettiin tuottamaan työelämän kehittämisstrategian tuloksekkaan toteutuksen ja ohjuksen avuksi vaikuttavuusmittarit, joiden avulla strategiaa voidaan toteuttaa tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Tempo loi työelämän kehittämisstrategian operatiivista toteutusta ja strategista ohjausta tukevan palautejärjestelmän. Ja lisäksi siihen perustuvan nelitasoisen seurantaindikaattoriston.  Lähtökohtana työssä oli indikaattoreiden käytön logiikka, missä määrittävinä tekijöinä olivat vaikutusten syntydynamiikka sekä strategian toteutuksen tiedon tarve. Luotua seurantajärjestelmää ja indikaattoreita käytetään hyväksi työelämän strategian toteutuksen seurannassa, vaikutusten ennakoinnissa sekä ohjelmallisia toimia koskevassa päätöksenteossa.

Vahingonkorvausprosessi erääseen kartellitapaukseen liittyen

Korkein hallinto-oikeus tuomitsi Suomessa toimineen kartellin tienrakennusalalla. Kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä tuomittuja yrityksiä vastaan nostettiin yksityisoikeudellisia vahingonkorvauskanteita käräjäoikeudessa. Suurin alan yrityksistä pyysi Tempoa toimimaan taloudellisena asiantuntijana käräjäoikeusprosessissa ja analysoimaan mahdollisesti aiheuttamiaan vahinkoja.

Tempo suoritti laajat tarkastelut väitetyistä vahingoista, tarjosi asiantuntija-apua prosessin kuluessa kantajien esittämiin väitteisiin ja kantajien taloudellisten asiantuntijoiden analyyseihin vastaamisessa sekä osallistui käräjäoikeudessa suullisiin käsittelyihin.

Helsingin matkailustrategian kehittäminen

Matkailu on valittu Helsingissä yhdeksi keskeisimmäksi kehittämisalueeksi. Kaupungilla on selvä strateginen visio matkailuelinkeinon kehittämisestä, mutta tämän vision jalkauttaminen käytännön toimiksi on ollut toistaiseksi haasteellista. Helsingin kaupunki pyysi Tempoa muodostamaan tulevaisuuteen luotaavan näkemyksen matkailun kehittämistarpeista Helsingissä sekä muodostamaan tältä pohjalta action point -tyyppisen toimintasuunnitelman lähivuosien konkreettisista toimista, joiden avulla Helsingin matkailua voidaan edistää.

Tempo lähestyi työtä työprosessilla, jossa kartoitettiin Helsingin matkailullisen sisällön nykytila ja kehittämistarpeet. Sisältäen eri hallintokuntien roolit matkailun edistämisessä ja keskinäisen yhteistyömallin, sidosryhmien ja kumppaneiden roolit sekä asema ja ulkopuoliset kehitys- ja rahoitusmahdollisuudet. Asiakkaalle luovutettiin työn lopputuloksena konkreettiset ehdotukset matkailun kehittämisen organisoinnista, infrastruktuuritarpeista sekä tärkeimmistä investointikohteista.

Kehittämistyön tuki työ- ja elinkeinopalvelu-uudistuksen toimeenpanossa

TE-hallinnossa siirryttiin uuteen palvelumalliin vuoden 2012 alussa. Keskeisimpinä muutoksina aiempaan verrattuna olivat palvelujen palvelulinjoittainen organisointi sekä monikanapalvelujen, erityisesti sähköisten palvelujen, lisääminen asiakaspalvelussa. TE-toimistot ovat saaneet uudistusten jälkeen voimakasta kritiikkiä palvelujen toimimattomuudesta ja toimistojen ruuhkautumisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi Tempolta asiantuntija-apua TE-palvelu-uudistuksen läpiviennissä. Tempo tuki TE-palvelu -uudistuksen toteutusta siten, että tehdyillä uudistuksilla päästäisiin TE-toimistoissa aiempaa laadukkaampaan ja tehokkaampaan palvelumalliin. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehittämisen keskiössä oli TE-toimistoissa tapahtuva kehittämistyö liittyen erityisesti toiminnan johtamiseen, organisointiin, rakenteisiin sekä palveluprosesseihin. Lopputuloksena tästä työvaiheesta Tempo identifioi palvelu-uudistuksen ongelmakohteet ja haasteet.  Toisessa vaiheessa työn painopiste siirtyi ratkaisujen etsimiseen, palvelu-uudistuksen ongelmakohtiin ja haasteisiin sekä näiden implementointiin.

Säännellyn toimialan sääntely-ympäristön kehittäminen

Julkisen erityissääntelyn kohteena olevan toimialan suurin toimija koki haasteena toimialan tulevan sääntely-ympäristön kehittämisen. Yritys pyysi Tempoa avustamaan erilaisten sääntelystrategioiden vaikutusten arvioinnissa sekä kolmen vaihtoehtoisen sääntelymallin tarkastelussa.

Tempo lähti liikkeelle teoreettisesta tarkastelusta ja erityyppisen sääntelyn taloudellisista vaikutuksista. Tämän jälkeen suoritettiin empiirinen tarkastelu eri energialähteiden välisestä kilpailusta, liiketoiminnan riskien mittaamisesta ja säännellyn yrityksen markkinavoimasta. Lopputuloksena asiakkaalle luovutettiin perustellut näkemykset eri sääntelymallien odotettavissa olevista vaikutuksista hyödynnettäväksi keskusteluissa viranomaisten kanssa.

Hinnoittelu jakelutoiminnassa

Eräs jakelutoimintaa harjoittava yritys koki alan toisen suuren toimijan käytännöt omaa toimintaansa haittaaviksi. Yritys pyysi Tempon avustamaan huomattavassa markkinavoimassa olevan yrityksen hinnoitteluperusteiden tarkastelussa sekä osapuolten näkökantojen analysoinnissa.

Tempo suoritti analyysin toimialan kilpailudynamiikasta sekä eri toimijoiden käytännöistä. Näitä havaintoja peilattiin suhteessa teoreettisiin näkökulmiin. Lopputuloksena asiakas sai käyttöönsä perustellun ja kattavan analyysin hinnoittelukäytännöistä ja niiden vaikutuksista, joita hyödynnettiin viranomaisprosessissa.